فرهنگی

مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر عوض شد

به گزارش کافه دانش شهرام صارمی به حکم رئیس جشنواره و مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به سمت مدیر اجرایی جشنواره فجر امسال شد.

براساس گزارشی که روابط عوممی دفتر موسیقی وزارن فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد ، متن حکم مدیر کل دفتر موسیقی و رئیس جشنواره موسیقی فجر بصورت زیر است :

نظر به مفاد بند ۴ آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر و با توجه به سوابق مفید و موثر جنابعالی در مدیریت رخدادهای موسیقیایی گوناگون، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «مدیر اجرایی سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر»منصوب می نمایم.

امید است با بهره مندی از تجارب دوره پیشین مسئولیت، حسن شهرت و توانایی هایی ارزنده جنابعالی و نیز همیاری همکاران محترم درستاد اجرایی، سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به لحاظ امور اجرایی موفق تراز همیشه ومکمل ابعاد و دستاوردهای هنری آن باشد.

شهرام صارمی سال گذشته نیز مدیریت اجرایی بیست وچهارمین جشنواره موسیقی فجر را بر عهده داشت.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 4 =

Back to top button