برگزاری همایش گفتمان سازی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر با رویکرد ...

کافه دانش: دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي در همایش گفتمان سازی و اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر با رويكرد نشاط اجتماعي بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی برای مبارزه با اعتیاد تا...

تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر نیازمند توانمند شدن جوانان...

کافه دانش: کارشناس حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: آموزش مهارت‌های زندگی جهت پیشگیری از اعتیاد، باعث ارایه اطلاعات، فرصت رشد ارزش‌ها و مهارت‌ها و ایجاد تعادل در ...